Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ thực vật 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 04/07/2019 Lượt xem 2750

      Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục BVTV đã tập trung chỉ đạo có trọng điểm các vấn đề trọng tâm của ngành phục vụ mục tiêu bảo vệ sản xuất nông nghiệp quốc gia, tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp đầu vào, an toàn thực phẩm và môi trường trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

      Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quy chuẩn tiếp tục được hoàn thiện, đồng bộ, tạo ra khung pháp lý vững chắc trong quản lý các nhiệm vụ của ngành. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của ngành được ban hành, điều chỉnh, soát xét, bổ sung đã áp dụng hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, đặc biệt công tác thanh tra, kiểm tra. Hợp tác quốc tế và mở cửa thị trường nông sản của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả khả quan như xuất khẩu các lô hàng xoài đầu tiên sang Mỹ, ký kết được Nghị định thư xuất khẩu măng cụt, chuẩn bị hoàn thành các thủ tục để xuất khẩu vải sang Nhật và đang tiếp tục xây dựng hồ sơ kỹ thuật để phục vụ mở cửa các thị trường tiềm năng. Cục BVTV cũng đã phối hợp tốt với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, chủ động dự tính dự báo phòng chống vi sinh vật gây hại kịp thời bảo vệ tốt vụ lúa Đông xuân và sản xuất các loại cây công nghiệp, hoa màu...

      Bên cạnh những thành tích đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn và một số mặt hạn chế, qua đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân về quy định của nhà nước về kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, cũng như ý thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục và thực hiện các nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm.

      Hội nghị đã kết thúc với niềm tin, quyết tâm của ngành bảo vệ thực vật để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tin liên quan

123movies