Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2017
Để chuẩn bị báo cáo Bộ kế hoạch năm 2017, Cục hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 và đề xuất kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Để chuẩn bị báo cáo Bộ kế hoạch năm 2017, Cục hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 và đề xuất kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2017
12
123movies