Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
08:00 - 17:00 Công tác địa phương    Các địa phương  14/0911:41
 Nguyễn Thị Thu Hương
08:00 - 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương      14/0911:41