Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
08:00 - 12:00 Họp cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ;
   Cục BVTV  06/0708:51
13:00 - 17:00 Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Cục
   Cục BVTV  06/0708:52
 Bùi Sĩ Doanh
08:00 - 12:00 Họp cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ;
   Cục BVTV  06/0709:01
13:00 - 17:00 Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Cục
 
 Cục BVTV  06/0709:02
 Nguyễn Quý Dương
08:00 - 12:00 Họp cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ;
   Cục BVTV  06/0709:05
13:00 - 17:00 Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Cục
   Cục BVTV  06/0709:06
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 12:00 Họp cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ;
   Cục BVTV  06/0709:15
13:00 - 17:00 Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Cục
   Cục BVTV  06/0709:15