1. Thông tư 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020
Ban hành:10/12/2020

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018, Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ
2. Quyết định 01/2021/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2021
Ban hành:05/01/2021

Ban hành danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
3. Thông tư 19/2020/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2020
Ban hành:30/12/2020

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
4. Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2021
Ban hành:01/03/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
5. Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021
Ban hành:04/01/2021

Về đăng ký doanh nghiệp
6. Nghị định 154/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020
Ban hành:31/12/2020

Sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
7. Nghị định 42/2020/NĐ-CP
Ban hành:08/04/2020

Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới dường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
8. Nghị định 125/NĐ-CP
Ban hành:19/10/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
9. Nghị định 128/2020/NĐ-CP
Ban hành:19/10/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong  lĩnh vực hải quan
10. Luật số 61/2020/QH14
Ban hành:17/6/2020

Luật Đầu tư