1. Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:24/10/2023

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
2. Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:12/09/2023

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
3. Nghị định 62/2023/NĐ-CP
Ban hành:18/8/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.
4. Nghị định 34/2023/NĐ-CP
Ban hành:16/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
5. Nghị định số 07/2014/NĐ-CP
Ban hành:27/01/2014

Quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp  của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
6. Luật số 19/2023/QH15
Ban hành:20/06/2023

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
7. Quyết định số 4188/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/10/2023
Ban hành:11/10/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật
8. Thông tư số 04/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:15/08/2023

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
9. Luật số 24/2018/QH14
Ban hành:12/06/2018

Luật An ninh mạng
10. Thông tư số 14/2021/TT-BTP
Ban hành:30/12/2021

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
123movies