1. Nghị định 134/2021/NĐ-CP
Ban hành:30/12/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
2. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
Ban hành:30/10/2020

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP
Ban hành:26/6/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
4. Luật số 25/2018/QH14
Ban hành:12/6/2018

Luật Tố cáo
5. Luật số 36/2018/QH14
Ban hành:20/11/2018

Luật Phòng, chống tham nhũng
6. Luật số 2/2011/QH13
Ban hành:11/11/2011

Luật Khiếu nại
7. Nghị định 31/2019/Đ-CP
Ban hành:10/4/2019

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
8. Nghị định số 17/2022/NĐ-CP
Ban hành:31/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và vảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
9. Nghị định 13/2022/NĐ-CP
Ban hành:21/02/2022

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường (viết tắt là Nghị định).
10. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP
Ban hành:07/01/2022

Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô zon
123movies