1. Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT
Ban hành:18/04/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
2. Thông tư số 01/2023/TT-VPCP
Ban hành:05/04/2023

Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
3. Thông tư số 01/2023/TT-BTP
Ban hành:06/01/2023

Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
4. Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT
Ban hành:13/03/2023

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh
5. Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT
Ban hành:14/04/2023

Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
6. Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT
Ban hành:25/05/2023

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương
7. Thông tư số 09/2013/TT-BTC
Ban hành:08/02/2023

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
8. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT
Ban hành:10/3/2023

Thông tư về Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
9. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT
Ban hành:10/3/2023

Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
10. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT
Ban hành:10/3/2023

Nghị định Quy định về quản lý phân bón
123movies