1. Thông tư 20/2022/TT-BNNPTNT
Ban hành:29/12/2022

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
2. Thông tư 21/2022/TT-BNNPTNT
Ban hành:29/12/2022

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

3. Nghị định 105/2022/NĐ-CP
Ban hành:22/12/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. Nghị định 130/2022/NĐ-CP
Ban hành:31/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CPngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý
phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt
về giống cây trồng và canh tác
5. Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT
Ban hành:20/9/2022

6. Quyết định số 3334/2022/QĐ-BNN-PC
Ban hành:05/09/2022

Ban hành Quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. Nghị định số 59/2022/NĐ-CP
Ban hành:05/09/2022

Quy định về định danh và xác thực điện tử
8. Nghị định số 55/2022/NĐ-CP
Ban hành:23/8/2022

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
9. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP
Ban hành:15/8/2022

Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
10. Nghị định số 46/2022/NĐ-CP
Ban hành:13/7/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn  nuôi
123movies