1. Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT
Ban hành:1/10/2021
Hiệu lực:

Ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. Thông tư số 07/2021/TT-TTCP
Ban hành:1/10/2021
Hiệu lực:

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

3. Thông tư số 06/2021/TT-TTCP
Ban hành:1/10/2021
Hiệu lực:

Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
4. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP
Ban hành:1/10/2021
Hiệu lực:

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
5. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP
Ban hành:01/10/2021
Hiệu lực:

Quy định quy trình tiếp công dân
6. Nghị định 70/2021/NĐ-CP
Ban hành:20/07/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
7. Nghị định số 54/2021/NĐ-CP
Ban hành:21/05/2021

Quy định về đánh giá sơ bộ tác động của môi trường
8. Thông tư 10/TT-BTNMT
Ban hành:30/6/2021

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
9. Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT
Ban hành:17/8/2021

Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
10. Ngị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021
Ban hành:01/04/2021

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
123movies