1. Nghị Định 35/2020/NĐ-CP
Ban hành:24/3/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh Tranh
2. Nghị Định 32/2020/NĐ-CP
Ban hành:05/3/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật
3. Nghị Định 30/2020/NĐ-CP
Ban hành:05/3/2020

Về công tác văn thư
4. Nghị Định 26/2020/NĐ-CP
Ban hành:28/2/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
5. Thông tư 04/2020/TT-BNN-PTNT
Ban hành:09/3/2020

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
6. Chỉ thị 2380/CT-BNN-PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại lúa Đông Xuân ở các tỉnh phía Bắc
Ban hành:3/4/2020

7. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP
Ban hành:03/02/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bƣu chính,viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
8. Nghị định số 19/2020/NĐ-CP
Ban hành:12/02/2020

Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hàn hpháp luật về xử lý vi phạm hành chính
9. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
Ban hành:05/02/2020

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
10. 16/2020/NĐ-CP
Ban hành:03/02/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànhLuật Quốc tịch Việt Nam