1. Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT
Ban hành:09/09/2020

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Full text: https://bitly.com.vn/qSPrx

Phu luc I: https://bitly.com.vn/hBkiv
2. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP
Ban hành:26/8/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP
Ban hành:13/8/2020

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
4. Luật số 63/2020/QH14


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành quy phạm pháp luật
5. Thông tư số 13/2020/TT-BCT
18/6/2020

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
6. Thông tư 17/2020/TT-BTC
27/03/2020

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
7. Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT
29/04/2020

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
8. Nghị định số 59/2020/NĐ-CP
27/05/2020

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
9. Nghị định số 57/2020/NĐ-CP
25/05/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu,
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và
Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP
10. Nghị định số 53/2020/NĐ-CP
05/05/2020

Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải