1. Quyết định 373/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:19/01/2023

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
2. Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:09/01/2023.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Quyết định 3573/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:21/9/2022

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT
Ban hành:20/9/2022

Sửa đổi, bổi sung một số quy định về thủ tục hành chfnh trong llĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
5. Quyết định 5085/QĐ-BNN-VP
Ban hành:28/12/2021

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6. Quyết định 3585/QĐ-BNN-VP
Ban hành:18/7/2022

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. Quyết định số 238/QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:19/01/2021

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8. Quyết định 3279/2021/QĐ-BNN-VP ngày 22 tháng 7 năm 2021
Ban hành:22/07/2021

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp,
Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9. Quyết định số 4307 /QĐ-BNN-BVTV
Ban hành:24/10/2016

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu
10. Quyết định số 678/2019/QĐ-BNN-BVTV


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
123movies