IPM là Chương trình góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nông dân, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đã tham gia và thực hiện các hiệp địnhthương mại tự do như EVFTA, AFTA cũng như nhiều hiệp định thương mại khác.Việc tham gia thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản,...
Triển khai thực hiện kế hoach tuyển dụng viên chức theo Thông báo số 2138/TB-B VTV-VP ngày 22/10/2020 cüa Cục Bảo vệ thực vật về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, Hội đồng tuyển dụng thông báo thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi  và tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Ngày 5/10/2020, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 “Pháp luật với mọi người” (Kế hoạch số 3695/KH-BTP). Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 7562/BNN-PC ngày 30/10/2020 để vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi.