Chương trình IPM Quốc gia Việt Nam bắt đầu được triển khai từ năm 1992 để đối phó với tình trạng bộc phát sâu hại (đặc biệt đối với rầy nâu và sâu cuốn lá) trên cây lúa do lạm dụng thuốc bảo vệ thực...