Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 20/3/2020, tại Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội quan trọng chuẩn bị nhân sự BCH nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại...