Thông báo việc xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT

Ngày đăng: 26/02/2024 Lượt xem 807
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Thông báo số 83-TB/VPBCSĐ ngày 02/01/2023 của Văn phòng Ban cán sự Đảng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Ban cán sự, Cục Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư). Cục Bảo vệ thực vật thông tin về việc xây dựng dự thảo Thông tư như sau: 
1. Về tổ chức xin ý kiến
Ngày 24/01/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 721/BNN-BVTV về việc đề nghị góp ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số nội dung Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT gửi một số cơ quan, tổ chức có liên quan để đề nghị đóng góp ý kiến. 
Dự thảo Thông tư đã được đăng tải tại mục “Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ: https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-thong-tu-bai-bo-mot-so-quy-dinh-tai-thong-tu-so-34-2018-tt-bnnptnt-ngay-16-thang-11-nam-6221 và mục “lấy ý kiến dự thảo VBPL”  trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và PTNT: https://www.mard.gov.vn/Pages/lay-y-kien.aspx. 
2. Về nội dung dự thảo Thông tư
Ngày 02/02/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT (Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT). Theo đó, tại Phụ lục III (Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã quy định đối thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thì Cục Chăn nuôi, Cục Thủy sản là cơ quan thực hiện kiểm tra chất lượng từ ngày 16/5/2024. 
Xuất phát từ lý do trên, dự thảo Thông tư được xây dựng để bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định tại Phụ lục III Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT, cụ thể: 
(1) Bãi bỏ nội dung “Hướng dẫn thực hiện kiểm dịch thực vật và kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trước thông quan đối với lô hàng (lô vật thể) vừa phải kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng” tại khoản 1 Điều 1. 
(2) Bãi bỏ quy định về Hồ sơ, trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật và kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với lô hàng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu vừa phải kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng tại khoản 3 Điều 1. 
(3) Bãi bỏ quy định về thẩm quyền kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu; Trách nhiệm của các đơn vị kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật tại khoản 4 Điều 1. 
(4) Bãi bỏ Điều 2, Phụ lục Ib.

Cục Bảo vệ thực vật thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư.
Các ý kiến góp ý đề nghị gửi về Cục Bảo vệ thực vật, Số 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội) trước ngày 15/03/2024. Bản mềm đề nghị gửi vào địa chỉ email: ttpc.bvtv@mard.gov.vn.

Tin liên quan

123movies