Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 20/3/2020, tại Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội quan trọng chuẩn bị nhân sự BCH nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại...
Đại hội Đảng cấp cơ sở của Cục Bảo vệ thực vật
      Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Cục Bảo vệ thực vật đã chuẩn bị đầy đủ và thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ Cục lần...
123movies