Nhiêm vụ KHCN năm 2011 ( lần 2)

Ngày đăng: 20/12/2017 Lượt xem 5829

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2011 ( lần 2)

( Ban hành kèm theo Quyết định số 685 / BVTV – KH ngày 09 tháng 05 năm 2011 của Cục Trưởng Cục BVTV)

TT

Tên đề tài, tiêu chuẩn, quy chuẩn

Đơn vị thực hiện

Thời gian

thực hiện

KP. 2011

(Tr.đồng)

I

Đề tài

  

270

1

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ tổng hợp Bọ cánh tơ hại chè ở một số tỉnh trọng điểm phía Bắc.

Trung tâm BVTV phía Bắc

2011 -2012

90

2

Nghiên cứu nấm Fusarium hại trên hạt giống ngô nhập khẩu vào miền Bắc Việt Nam, biện pháp xử lý hạt giống và phòng trừ chúng trên đồng ruộng.

Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I

2010-2013

90

3

Nghiên cứu biện pháp xử lý diệt phôi mầm của hạt và củ thương phẩm nhập khẩu

Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I

2011-2012

90

II

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

  

80

01

Nghiên cứu, đánh giá sự hài hoà của Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực về lĩnh vực bảo vệ thực vật

Phòng Kiểm dịch thực vật

2011

80

 

Tổng kinh phí

350

( Ba trăm năm mươi triệu đồng)

Tin liên quan

123movies