Biên bản số 1903/BB-BVTV-QLT ngày 17/9/2013 họp Hội đồng tư vấn thuốc BVTV

Ngày đăng: 18/09/2013 Lượt xem 6498

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
 

Ngày 12 tháng 9 năm 2013, tại Cục Bảo vệ thực vật.

Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật họp xét duyệt đánh giá các loại thuốc bảo vệ thực vật xin đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung vào danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

Các thành viên tham gia họp Hội đồng tư vấn gồm:

1. PGS.TS.Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội đồng.

2. TS. Ngô Vĩnh Viễn, Ủy viên.

3. PGS. TS. Nguyễn Văn Viên, Ủy viên.

4. TS. Nguyễn Văn Hoà, Ủy viên.

5. TS. Trần Vũ Phến, Ủy viên.

6. ThS. Vương Trường Giang, Ủy viên thư ký.

Kết quả họp như sau:

1. Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật đã họp và hoàn toàn nhất trí đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đăng ký:

- Thuốc chính thức: 8 loại gồm: 04 loại thuốc trừ sâu, 02 loại thuốc trừ cỏ, 01 loại thuốc điều hòa sinh trưởng, 01 loại thuốc trừ mối (Phụ lục 1 kèm theo).

- Thuốc đăng ký bổ sung: 340 loại gồm: 127 loại thuốc trừ sâu, 160 loại thuốc trừ bệnh, 34 loại thuốc trừ cỏ, 12 loại thuốc điều hòa sinh trưởng, 04 loại thuốc trừ ốc, 01 loại chất dẫn dụ côn trùng, 01 loại thuốc trừ chuột, 01 loại thuốc trừ mối (Phụ lục 2 kèm theo).

2. Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không cho đăng ký:

- 20 loại thuốc bổ sung gồm 6 loại thuốc trừ sâu, 12 loại thuốc trừ bệnh, 01 loại thuốc điều hòa sinh trưởng, 01 loại thuốc trừ ốc (Phụ lục 3 kèm theo).

3. Một số loại thuốc sai sót do lỗi đánh máy, một số nhãn thuốc yêu cầu chỉnh sửa liều lượng đúng với biên bản của Tổ đánh giá kết quả khảo nghiệm và hoàn thiện trước khi trình Bộ.

 

UỶ VIÊN THƯ KÝ
TRƯỞNG PHÒNG QLTBVTV
(Đã ký)

Vương Trường Giang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Xuân Hồng

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTV;
- Lưu VT, QLT.

Phụ lục biên bản

 

Tin liên quan

123movies