Biên bản họp Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 03/06/2013 Lượt xem 6481

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 1048 /BB-BVTV-QLT

V/v họp Hội đồng tư vấn thuốc BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013


 

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Ngày 15 tháng 5 năm 2013, tại Cục Bảo vệ thực vật.

Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật họp xét duyệt đánh giá các loại thuốc bảo vệ thực vật xin đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung vào danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

Các thành viên tham gia họp Hội đồng tư vấn gồm:

1. PGS.TS.Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội đồng.

2. TS. Lê Văn Bầm, Phó Chủ tịch Hội đồng

3. TS. Ngô Vĩnh Viễn, Ủy viên.

4. PGS. TS. Nguyễn Văn Viên, Ủy viên.

5. TS. Nguyễn Văn Hoà, Ủy viên.

6. TS. Trần Vũ Phến, Ủy viên.

7. PGS.TS. Nguyễn Văn Viết, Uỷ viên

8. ThS. Vương Trường Giang, Ủy viên thư ký.

Kết quả họp như sau:

1. Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật đã họp và hoàn toàn nhất trí đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đăng ký:

- Thuốc chính thức: 14 loại gồm: 03 loại thuốc trừ sâu, 07 loại thuốc trừ bệnh, 04 loại thuốc trừ cỏ (Phụ lục 1 kèm theo).

- Thuốc đăng ký bổ sung: 340 loại gồm: 133 loại thuốc trừ sâu, 146 loại thuốc trừ bệnh, 38 loại thuốc trừ cỏ, 06 loại thuốc điều hòa sinh trưởng, 14 loại thuốc trừ ốc, 03 loại thuốc trừ chuột (Phụ lục 2 kèm theo).

2. Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không cho đăng ký:

- 02 loại thuốc chính thức gồm 01 loại thuốc trừ bệnh, 01 loại chất phụ trợ (Phụ lục 3 kèm theo)

- 15 loại thuốc bổ sung gồm 4 loại thuốc trừ sâu, 10 loại thuốc trừ bệnh, 01 loại thuốc điều hoà sinh trưởng (Phụ lục 4 kèm theo).

3. Một số loại thuốc sai sót do lỗi đánh máy, một số nhãn thuốc yêu cầu sửa lại và hoàn thiện trước khi trình Bộ.

UỶ VIÊN THƯ KÝ
TRƯỞNG PHÒNG QLTBVTV

(Đã ký)

Vương Trường Giang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Hồng

Nơi nhận:
- Thành viên HĐTV;
- Lưu VT, QLT

Đính kèm Phụ lục Biên bản

 

Tin liên quan

123movies