Quyết định số 1230/QĐ-BNN-BVTV ngày 30/5/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 08/07/2013 Lượt xem 3645

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 1230 /QĐ-BNN-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2013

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Cổng Thông tin điện tử BNN & PTNT;
- Như Điều 3;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Lưu VP, Cục BVTV.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Cao Đức Phát


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1230 /QĐ-BNN-BVTV ngày 30 tháng
5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI
BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I . Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền cấp trung ương quản lý)

Nông nghiệp

Cục BVTV

2

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền cấp trung ương quản lý)

Nông nghiệp

Cục BVTV

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền cấp trung ương quản lý)

Nông nghiệp

Cục BVTV

II. Thủ tục hành chính cấp địa phương


 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý)

Nông nghiệp

Chi cục BVTV cấp tỉnh


 

2

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý)

Nông nghiệp

Chi cục BVTV cấp tỉnh


 

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý)

Nông nghiệp

Chi cục BVTV cấp

 

Tin liên quan

123movies