Quyết định số 1229/QĐ-BNN-BVTV

Ngày đăng: 08/07/2013 Lượt xem 5306

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 1229 /QĐ-BNN-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế, thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 08 thủ tục hành chính thay thế, 08 thủ tục hành chính bị thay thế, 02 thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);

- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC);

- Cổng Thông tin điện tử BNN & PTNT;

- Như Điều 3;

- UBND các tỉnh, thành phố;

- Lưu VP, Cục BVTV.

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số1229 /QĐ-BNN-BVTV ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I . Thủ tục hành chính cấp trung ương

A. Danh mục TTHC mới ban hành (02 TTHC)

1

Cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

B. Danh mục TTHC thay thế (07 TTHC)

1

Đăng ký cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Đăng ký chính thức thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

3

Đăng ký bổ sung thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

4

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

5

Thay đổi nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

6

Chuyển nhượng tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

7

Thay đổi tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

C. Danh mục TTHC bị hủy bỏ (02 TTHC)

1

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật- Mã B-BNN-203545-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Kiểm định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật- Mã B-BNN-203815-TT

Nông nghiệp

-Trung tâm Kiểm định & Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

-Trung tâm Kiểm định & Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam

D. Danh mục TTHC bị thay thế (07 TTHC)

1

Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật – Mã B-BNN-203818-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

2

Đăng ký chính thức thuốc bảo vệ thực vật – Mã B-BNN-203829-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

3

Đăng ký bổ sung thuốc bảo vệ thực vật - Mã B-BNN-203841-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

4

Cấp giấy chứng nhận gia hạn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật - Mã B-BNN-203571-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

5

Chuyển nhượng sản phẩm đã đăng ký thuốc bảo vệ thực vật - Mã B-BNN-203573-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

6

Thay đổi nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật - Mã B-BNN-203575-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

7

Thay đổi tên thương phẩm của thuốc bảo vệ thực vật đã đăng ký - Mã B-BNN-203659-TT

Nông nghiệp

Cục Bảo vệ thực vật

II. Thủ tục hành chính cấp địa phương


 

A. Danh mục TTHC thay thế (01 TTHC)


 

1

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp

Chi cục bảo vệ thực vật cấp tỉnh


 

B. Danh mục TTHC bị thay thế (01 TTHC)


 

1

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật- Mã B-BNN-203853-TT

Nông nghiệp

Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trự

 

Tin liên quan

123movies