Quyết định số 548/QĐ-BVTV ngày 18/3/2013 về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 22/05/2013 Lượt xem 3446

BỘ NÔNG NGHIỆP                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 548/QĐ - BVTV                                                                         Hà nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ quyết định số 17/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật.

- Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học Công nghệ và phòng Kế hoạch Cục Bảo vệ thực vật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành 22 tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực bảo vệ thực vật như danh sách kèm theo.

Điều 2. Các đơn vị thuộc Cục, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm áp dụng các tiêu chuẩn nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Lưu KH, VT

CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Xuân Hồng


DANH SÁCH TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TRONG LĨNH VƯC BẢO VỆ THỰC VẬT 2012
( Kèm theo Quyết định số 548 /QĐ-BVTV ngày 18 tháng 03 năm 2013)

Tiêu chuẩn cơ sở ban hành năm 2013 ( xây dựng năm 2012):

1. TCCS 36: 2012/BVTV Thuốc BVTV chứa hoạt chất Ametryn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2. TCCS 37: 2012/BVTV Thuốc BVTV chứa hoạt chất chất Bismerthiazol (Saikuzuo) – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

3. TCCS 38: 2012/BVTV Thuốc BVTV chứa hoạt chất Diafenthiuron – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

4. TCCS 39: 2012/BVTV Thuốc BVTV chứa nấm Trichoderma sp. – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

5. TCCS 40: 2012/BVTV Thuốc BVTV chứa hoạt nấm Beauveria bassiana – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

6. TCCS 41: 2012/BVTV Thuốc BVTV chứa nấm Metarhizium anizopliae – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

7. TCCS 42: 2012/BVTV Thuốc BVTV có chứa họat chất Flubendiamide – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

8. TCCS 43: 2012/BVTV Thuốc BVTV có chứa họat chất Myclobutanil– Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

9. TCCS 44: 2012/BVTV Thuốc BVTV có chứa họat chất Pyraclostrobin – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

10. TCCS 45: 2012/BVTV Thuốc BVTV có chứa họat chất Prochloraz – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

11. TCCS 46: 2012/BVTV Phương pháp phân tich đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả (Phương pháp QuEChERS)

12. TCCS 47: 2012/BVTV Rau, quả-Phương pháp xác định dư lượng thuốc BVTV Hymexazole

13. TCCS 48: 2012/BVTV Rau, quả - Phương pháp xác định dư lượng thuốc BVTV Nitenpyram

14. TCCS 49: 2012/BVTV Rau, quả-Phương pháp xác định dư lượng thuốc BVTV Pyrimethanil

15. TCCS 50: 2012/BVTV Rau, quả - Xác định fomaldehyde – Phương pháp sắc khí lỏng cao áp

16. TCCS 51: 2012/BVTV Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ sâu năn (Orseolia oryzae) hại lúa của các thuốc trừ sâu.

17. TCCS 52: 2012/BVTV Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ sâu đục bẹ hại lúa của các thuốc trừ sâu.

18. TCCS 53: 2012/BVTV Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides ) hại cây điều của các thuốc trừ bệnh

19. TCCS 54: 2012/BVTV Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh phấn trắng (Oidium hevea Steinm) hại cây cao su của các thuốc trừ bệnh

20. TCCS 55: 2012/BVTV Tiêu chuẩn cơ sở Quy định lưu trữ và khai thác hồ sơ nghiệp vụ bảo vệ thực vật

21. TCCS 56: 2012/BVTV Tiêu chuẩn quy trình thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ chống dịch

22. TCCS 57: 2012/BVTV Quy trình nhân nuôi ruồi đục quả Bactrocera carambolae

Tin liên quan

123movies