Thông báo số 1213/TB-BVTV-QLT ngày 10/7/2012 về việc thực hiện Thông tư số 83/2009/TT-BNN về chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

Ngày đăng: 06/12/2013 Lượt xem 9527

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
Số: 1213 /TB-BVTV-QLT

V/v: thực hiện thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT về chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các tổ chức chứng nhận

Thực hiện Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho các Tổ chức chứng nhận có nhu cầu được chỉ định là Tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật gửi Hồ sơ đề nghị được chỉ định về địa chỉ sau:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Cục Bảo vệ thực vật

Số 149, Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5330361 Fax: 04 3 5333056

Email: yenbvtv@yahoo.com

Cục Bảo vệ thực vật thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Sĩ Doanh

 

Tin liên quan

123movies