Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2023 về Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam

Ngày đăng: 27/10/2023 Lượt xem 11109
Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam được ban hành dựa trên kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2023, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân đăng ký chính thức, bổ sung các thuốc BVTV.
Việc ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT nhằm đảm bảo tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý thuốc BVTV; bổ sung, cập nhập thông tin về các thuốc BVTV mới, các thuốc BVTV sinh học phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp; đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc BVTV đúng theo quy định của pháp luật.
Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT đã được Cục BVTV tổ chức soạn thảo theo đúng trình tự và quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan như: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục Trồng trọt; các Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; Hội Luật gia và các Hiệp hội liên quan đến quản lý thuốc BVTV như VIPA, Croplife, HACAS…Đăng tải lên Cổng thông tin Chính phủ, Bộ NN&PTNT và SPS. Dự thảo Thông tư cũng đã được Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT đánh giá, thẩm định theo đúng quy định về sự cần thiết, sự phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật; trình tự và kỹ thuật ban hành Thông tư.
Thông tư 09/2023/TT-BNNPTNT được ban hành kèm theo 02 Phụ lục, Phụ lục 1 là Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Phụ lục 2 là Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam. Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2023.
Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2023 được bổ sung thêm 12 hoạt chất mới, trong đó có 06 hoạt chất là thuốc BVTV sinh học (chiếm 50%), còn lại là các hoạt chất mới an toàn và hiệu quả. Số thuốc BVTV sinh học được đăng ký vào Danh mục là 26 loại thuốc BVTV chiếm 10,79% trên tổng số thuốc BVTV đã được đăng ký vào Danh mục. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đăng ký thuốc BVTV đã tự nguyện rút khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 15 loại thuốc BVTV.
Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2023 bổ sung thêm một số loại thuốc BVTV phòng trừ các sinh vật gây hại trên các một số cây trồng có giá trị xuất cao như bưởi, sầu riêng, thanh long … Bên cạnh đó, Danh mục này cũng bổ sung thêm nhiều loại thuốc có hiệu lực tốt, dạng thuốc tiên tiến như OD, EW, WG … đặc biệt là các thuốc đăng ký sử dụng trên rau, quả, chè đều có thời gian cách ly ngắn, độ độc thấp.
Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2023 gồm 31 hoạt chất cấm sử dụng (số lượng không thay đổi so với Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022). Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam tuân thủ theo các Công ước, Nghị định thư mà Việt Nam là thành viên tham gia như Công ước Stockholm, Công ước Rotterdam, Công ước Basel….
Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục rà soát loại bỏ các thuốc BVTV có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, vật nuôi, hệ sinh thái và môi trường ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Việc rà soát loại bỏ này đã góp phần quan trọng trong việc quản lý và sử dụng thuốc BVTV trong thời gian tới. Đồng thời, Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng sẽ tinh gọn hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng trong việc lựa chọn các loại thuốc BVTV.

Chi tiết nội dung liên quan gồm:
Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2023
Phụ lục 1: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam
Phụ lục 2: Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt NamTin liên quan

123movies