Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định sô 2022/2019/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/6/2019 03/06/2019

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật

Tải về
Quyết định số 559/QĐ-BNN-BVTV 19/02/2019

Về việc công bố thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Tải về
Quyết định số 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 09 tháng 8 năm 2018 09/08/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chát lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Quyết định số 2346/QĐ-BNNPTNT-KHCN 19/06/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Thủ tục hành chính công nhận tiến bộ kỹ thuật

Tải về
Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón 31/10/2017

Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón

Tải về
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 31/10/2017

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Tải về
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 31/10/2017

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Tải về
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón 31/10/2017

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

Tải về
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón 31/10/2017

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

Tải về
Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu 31/10/2017

Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Tải về
Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón 31/10/2017

Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón

Tải về
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón 31/10/2017

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Tải về
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón 31/10/2017

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Tải về
Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón 31/10/2017

Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón

Tải về
Cho phép khảo nghiệm phân bón 31/10/2017

Cho phép khảo nghiệm phân bón

Tải về
Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam 31/10/2017

Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam

Tải về
Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV 31/10/2017

Quyết định 4441/QĐ-BNN-BVTV về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Xã Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật 24/10/2016

Xã Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Tải về
Cấp giấy chứng nhận KDTV đối với lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng KDTV 24/10/2016

DP Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Tải về
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 24/10/2016

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 24/10/2016

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV (Thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh) 24/10/2016

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

Tải về
DP Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 24/10/2016

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
cap lai GCN Dk thuoc BVTV trong TH doi ten thuong pham 24/10/2016

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp đổi tên thương phẩm, thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký

Tải về
Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu 24/10/2016

Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Tải về
Cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 24/10/2016

Cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tải về
Cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 24/10/2016

Cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tải về
Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 24/10/2016

Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tải về
Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 24/10/2016

Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tải về
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh 24/10/2016

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh

Tải về
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu-tái xuất khẩu 24/10/2016

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu-tái xuất khẩu

Tải về
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu 24/10/2016

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Tải về
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền Trung ương) 24/10/2016

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền Trung ương)

Tải về
Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu 24/10/2016

Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Tải về
Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật 24/10/2016

Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 24/10/2016

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 24/10/2016

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp thay đổi nhà sản xuất 24/10/2016

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp thay đổi nhà sản xuất

Tải về
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp mất, sai sót, hư hỏng 24/10/2016

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp mất, sai sót, hư hỏng

Tải về
Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật 24/10/2016

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật 24/10/2016

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật 24/10/2016

Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật 24/10/2016

Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký bổ sung 24/10/2016

Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký bổ sung

Tải về
Cap GP khao nghiem thuoc BVTV dang ky chinh thuc 24/10/2016

Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV để đăng ký chính thức

Tải về
Quyết định 4307/QĐ-BNN-BVTV 24/10/2016

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (Bấm để xem chi tiết)

Tải về
Cap lai GCN co so du ĐK ATTP (mat, hong, that lac, thay doi, bo sung) 15/10/2016

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

Tải về
GCN kiem tra ATTP 15/10/2016

Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm.

Tải về
Cap lai GCN co so du ĐK ATTP (het han) 15/10/2016

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Tải về
Cap GCN co so du ĐK ATTP 16/10/2016

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Tải về
Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL 10/06/2016

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vợc quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Tải về
Quyết định số 223/QĐ-BNN-BVTV 20/01/2016

Công bố TTHC cấp xã: Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Tải về
QĐ 4979/QĐ-BNN-BVTV 03/12/2015

Công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Tải về
QĐ 3140/QĐ-BNN-BVTV 06/08/2015

Cong bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Quyết định số 1122/QĐ-BNN-BVTV 07/04/2015

Công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tải về
Quyết định số 5672/QĐ-BNN-BVTV 29/12/2014

Công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
TT cấp lại GCN CFS 04/06/2014

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Tải về
TT cấp GCN CFS 04/06/2014

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Tải về
TT Chỉ định lại PTN 26/12/2012

Chỉ định lại phòng thử nghiệm

Tải về
TT Chỉ định PTN mở rộng 11/01/2013

Chỉ định mở rộng phòng thử nghiệm

Tải về
TT chỉ định PTN 11/01/2013

Chỉ định phòng thử nghiệm (lần đầu)

Tải về
TT chỉ định lại TCCNHQ 11/01/2013

Chỉ định lại tổ chức chứng nhận hợp quy

Tải về
TT Chỉ định MR TCCNHQ 11/01/2013

Chỉ định mở rộng tổ chức chứng nhận hợp quy

Tải về
TT Chỉ định TCCNHQ 11/01/2013

Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy (lần đầu)

Tải về
TT cấp lại CFS 15/10/2016

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Tải về
TT cấp CFS 15/10/2016

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Tải về
1, 2, 3, 4 Trang sau
 

Video Clips

Liên kết web

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 883

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53601

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6820080

Tuần du lịch Hà Giang Đà lạt Agroviet tiết kiệm điện