Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Luật số 29/2018/QH14 15/11/2018

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Tải về
Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Tải về
Thông tư 34/2018/BNNPTNT 16/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018

Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018

Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vàoViệt Nam

Tải về
Thông tư 15/TT-BNNPTNT 29/10/2018

Ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Thông thư số 01/TT-VPCP 23/11/2018

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Tải về
Luật số 10/2017/QH14 20/06/2017

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tải về
Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 10 năm 2018 08/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vập được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Tải về
Nghị định 123/2018/NĐ-CP 17/09/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Tải về
Thông tư 09/2018/TT-BNNPTNT 13/08/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành

Tải về
Nghị định số 65/2018/NĐ-CP 12/05/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Tải về
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 23/04/2018

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Tải về
Nghị định số 55/2018/NĐ-CP 16/04/2018

Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Tải về
Nghị định 14/2018/ND-CP 23/01/2018

Nghị định Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

Tải về
Thông tư 02/2018/TT-BCT 27/02/2018

Thông tư Quy định chi tiết danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Tải về
Thông tư 01/2018/TT-BCT 27/02/2018

Thông tư Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

Tải về
Luật 05/2017/QH14 12/06/2017

Luật Quản lý ngoại thương

Tải về
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 31/10/2017

Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về
Thông tư số 14/2018/TT-BTC 07/02/2018

Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Tải về
Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017

Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017

Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Tải về
Quyết định số 4551/QĐ-BNN-PC 03/11/2016

Quyết định Ban hành quy trình xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN và PTNT

Tải về
2268/QĐ-BVTV 02/10/2017

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Tải về
Nghị định 108/2017/NĐ-CP 20/09/2017

Nghị định về quản lý phân bón

Tải về
Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT 05/07/2017

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Tải về
Luật số 05/2017/QH14 12/06/2017

Luật quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương

Tải về
Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về
Thông tư 338/2016/TT-BTC 28/12/2016

Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Tải về
Thông tư 19/2017/TT-BTC 28/02/2017

Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Tải về
Nghị định 43/2017/NĐ-CP 14/04/2017

Nghị định về nhãn hàng hóa

Tải về
Thông tư 231/2016/TT-BTC 11/11/2016

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật.

Tải về
Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT 31/10/2016

Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT về việc Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tải về
Nghị định số 66/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi đồng vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm,

Tải về
/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 16/05/2016

Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Tải về
Nghị định 31/2016/NĐ-CP 06/05/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Tải về
Luật số: 85/2015/QH13 25/06/2015

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Tải về
Luật số: 77/2015/QH13 19/06/2015

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Tải về
Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT 21/04/2016

Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Tải về
Chỉ thị số 3606/CT-BNN-BVTV 09/05/2016

Tăng cường, kiểm tra, kiểm soát và xử lý việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Tải về
Luật số 93/2015/QH 13 25/11/2015

Luật tố tụng hành chính

Tải về
Luật số 91/2015/QH 13 24/11/2015

Bộ Luật Dân sự

Tải về
Luật số 92/2015/QH13 25/11/2015

Bộ Luật Tố tụng dân sự

Tải về
Luật số 98/2015/QH 13 26/11/2015

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Tải về
Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT 16/12/2015

Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Tải về
Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT 14/10/2015

Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

Tải về
Thông tư số 34/2015/TT- BNNPTNT 12/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Tải về
Thông tư số 30/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2015 08/09/2015

Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật

Tải về
Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV 29/06/2015

Ban hành Bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Tải về
Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 08/06/2015

Thông tư về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT 25/02/2013

Thông tư quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Tải về
Thông tư số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 25/03/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Tải về
Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT 26/03/2015

Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT 29/01/2015

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã số HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Tải về
Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT 12/02/2015

Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tải về
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT 03/12/2014

Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tải về
Nghị định số 116/2014/NĐ-CP 04/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Tải về
Thông tư 36/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014

Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Tải về
Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014

Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tải về
Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT 30/10/2014

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tải về
1978/QĐ-BVTV 24/10/2014

Quy chế quản lý hoạt động trang thông tin điện tử của Cục Bảo vệ thực vật

Tải về
Luật số 42/2013/QH 13 25/11/2013

Luật tiếp công dân

Tải về
Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014

Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

Tải về
Quyết định số 1800/QĐ-BVTV 26/09/2014

Nội quy tiếp công dân; quy chế tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Tải về
Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT 05/09/2014

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt nam

Tải về
Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT 31/10/2012

Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tải về
Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 12/12/2012

Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tải về
Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT 22/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 04 năm 2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011

Tải về
Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT 01/04/2011

Quy định về đánh giá đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tải về
Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT 03/08/2011

Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối

Tải về
Thông tư 07/2013/TT-BNNPTNT 22/01/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

Tải về
Thông tư 68/2010/TT-BNNPTNT 03/12/2010

Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước

Tải về
58/2010/TT-BNNPTNT 05/10/2010

Quy định biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa

Tải về
Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT 05/06/2014

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

Tải về
77/2009/TT-BNNPTNT 10/12/2009

Hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Tải về
05/2013/TT-BNNPTNT 21/01/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

Tải về
13/2011/TT-BNNPTNT 16/03/2011

Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hoá có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Tải về
59 /2012/TT-BNNPTNT 09/11/2012

Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

Tải về
01/2012/QĐ-TTg 09/01/2012

Quyết định về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Tải về
149/2013/TT-BTC 29/10/2013

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Tải về
2550/TB-BNN-VP 29/05/2014

Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sản xuất và phát triển thanh long bền vững

Tải về
27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT 26/09/2013

Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại

Tải về
223/2012/TT-BTC 24/12/2012

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật

Tải về
Thông tư số 20/2013/TT-BTP 06/12/2012

Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Tải về
Thông tư số 07/2014/TT-BTP 24/02/2014

Thông tư số 07/2014/TT-BTP, ngày 24/02/2014 hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Tải về
Thông tư số 05/2014/TT-BTP 07/02/2014

Thông tư số 05/2014/TT-BTP, ngày 07/02/2014 hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Tải về
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Tải về
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Văn bản hợp nhất số: 02/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 02/VBHN-BNNPTNT ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2014 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tải về
LuatBV&KDTV 06/12/2013

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Tải về
833/QĐ-BTNMT 31/05/2013

Quyết định số 833/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2013 về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tổ chức đạt giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2013

Tải về
07/BVTV 17/04/2012

Công điện số 07/BVTV về chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trong sản xuất lúa hè thu 2012

Tải về
1634/BVTV-TV 29/08/2012

Công văn số 1634/BVTV-TV ngày 29/8/2012 về tăng cường phòng trừ dịch hại lúa cuối vụ Hè thu, Mùa 2012 ở các tỉnh phía Bắc

Tải về
900/BVTV-TV 04/05/2013

Công văn số 900/BVTV-TV về việc Tăng cường chỉ đạo phòng trừ rầy hại lúa cuối vụ đông xuân 2013 ở phía Bắc

Tải về
Thông báo số 1308/TB-BNN-Vp 16/03/2012

Thông báo số 1308/TB-BNN-Vp ngày 16/3/2012 về kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị Quốc gia về phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá

Tải về
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 11/11/2011

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Tải về
Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 11/11/2011

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Tải về
03/2013/TT-BNNPTNT 11/01/2013

Thông tư số: 03 /2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
1036/BVTV-QLT 22/05/2013

Công văn số 1036/BVTV-QLT về việc Đăng ký trừ bệnh vàng lá chín sớm/lúa

Tải về
242/QĐ-BNN-BVTV 05/02/2013

Quyết định số 242/QĐ-BNN-BVTV ngày 5/2/2013 về việc Công bố TTHC thay thế, TTHC mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT

Tải về
1126/QĐ-BNN-BVTV 20/05/2013

Quyết định số 1126/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/5/2013 về việc đính chính QĐ số 242/QĐ-BNN/BVTV ngày 5/5/2012 về công bố thủ tục hành chính

Tải về
81/2013/NĐ-CP 19/07/2013

Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Tải về
114/2013/NĐ-CP 03/10/2013

Nghị định 114/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Tải về
3723/BNN-BVTV 16/10/2013

Công văn số 3723/BNN-BVTV về việc tổng kiểm tra toàn quốc việc kinh doanh thuốc BVTV

Tải về
3879/BNN-BVTV 30/10/2013

Công văn số 3879/BNN-BVTV ngày 30/10/2013 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng

Tải về
2508/BVTV-QLT 23/12/2013

Quyết định số 2508/QĐ-BVTV-QLT ngày 23/12/2013 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

Tải về
1582/QĐ-BVTV 25/07/2013

Quyết định số 1582/QĐ-BVTV ngày 25/7/2013 về việc chỉ định phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp - PTNT

Tải về
1625/BVTV-QLT 30/07/2013

Công văn số 1625/BVTV-QLT ngày 30/7/2013 về việc đánh giá nguy cơ thuốc BVTV

Tải về
2917/BVTV-QLT 06/12/2013

Công văn số 2917/BVTV-QLT ngày 6/12/2013 Thống nhất thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2013/BNNPTNT và Thông tư 14/2013/BNNPTNT

Tải về
2035/BVTV-QLT 09/10/2013

Công văn số 2035/BVTV-QLT ngày 9/10/2013 về việc tạm ngừng khảo nghiệm thuốc BVTV mới

Tải về
2067/BVTV-TTra 14/10/2013

Công văn số 2067/BVTV-TTra ngày 14/10/2013 về việc Thực hiện Nghị định 114/2013/NĐ-CP

Tải về
2105/BVTV-TTra 21/10/2013

Công văn số 2105/BVTV-TTra ngày 21/10/2013 về việc Thực hiện Nghị định số 114/2013/NĐ-CP

Tải về
2125/BVTV-TTra 23/10/2013

Công văn số 2125/BVTV-TTra ngày 23/10/2013 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm về nhân nuôi ốc bươu vàng

Tải về
2376/BVTV-QLT 02/12/2013

Công văn số 2376/BVTV-QLT về việc các chất điều hòa sinh trưởng, bảo quản rau quả ở Việt Nam

Tải về
1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang sau
 

Video Clips

Liên kết web

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 995

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53713

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6820192

Tuần du lịch Hà Giang Đà lạt tiết kiệm điện Agroviet