Hy cai flash player tai day
Thứ tư, 16/04/14 14:15:14

Công văn số 310/BVTV-TTra của Cục BVTV ngày 01/3/2012 gửi Chi cục BVTV các tỉnh, tp v /v ngăn chặn việc quảng cáo khuyến khích nông dân sử dụng thuốc BVTV

(PPD - 07/03/2012)

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 310 /BVTV-TTra  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

 V/v Ngăn chặn việc quảng cáo khuyến
khích nông dân sử dụng thuốc BVTV.

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 02/11/2011, Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn số 1775/BVTV-TTra gửi Chi cục bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các nội dung thông tin, quảng cáo, hội thảo, tiếp thị, các mô hình trình diễn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của các Công ty kinh doanh thuốc BVTV theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay xuất hiện tình trạng tại các cuộc hội thảo đầu bờ, chương trình truyền hình do các Công ty kinh doanh thuốc BVTV tài trợ giới thiệu, quảng bá thuốc BVTV đã quảng cáo thêm nhiều tác dụng phụ của thuốc BVTV như: làm bộ lá xanh, tăng hàm lượng diệp lục tố, làm lóng ngắn, cứng cây, ít ngã đỗ, bộ rễ chắc khoẻ, sáng hạt, chắc bông..., phổ biến nhất là các loại thuốc trừ bệnh cho cây lúa (đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt, vàng lá, chín sớm...) dẫn đến hiện tượng là nông dân vẫn phun thuốc BVTV ngay trước khi thu hoạch khoảng 10-15 ngày để dưỡng hạt, xem các loại thuốc trừ bệnh như là thuốc kích thích sinh trưởng cây lúa, làm chắc hạt. Việc quảng cáo sử dụng thuốc BVTV không nhằm mục đích phòng trừ dịch hại theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV đã làm tăng chi phí không cần thiết của nông dân, gây ô nhiễm môi trường và tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với nông sản.

Để kịp thời chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng này, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Chi cục BVTV các tỉnh, thành phố:

1. Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm quản lý chặt chẽ các nội dung thông tin, quảng cáo, hội thảo, giới thiệu sản phẩm, các mô hình trình diễn sử dụng thuốc BVTV của các Công ty trên địa bàn quản lý, kiểm tra các hồ sơ đăng ký hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV và yêu cầu các Công ty thực hiện việc thông tin, quảng cáo sản phẩm theo đúng nội dung đã được chấp thuận.

2. Làm việc với các cơ quan thông tin, truyền hình địa phương nhằm phối hợp ngăn chặn các nội dung quảng cáo khuyến khích nông dân sử dụng thuốc BVTV không đúng quy định.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các Chi cục BVTV thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                    Cục trưởng

- Như trên;                                                                                       Đã ký
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Bộ phận tt Cục tại tp HCM;
- Lưu VT, T.Tra.
                                                                                                            Nguyễn Xuân Hồng

Các tin khác
Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Theo dõi và quản lí sâu năn (muỗi hành) hại lúa tại các tỉnh/thành phía Nam
Phòng trừ bệnh đạo ôn và một số dịch hại lúa Đông Xuân tại các tỉnh/thành phía Bắc
Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013
Thông tư số 07/2014/TT-BTP, ngày 24/02/2014
Thông tư số 05/2014/TT-BTP, ngày 07/02/2014

TIN MỚITIN NỔI BẬTĐỌC NHIỀU