Hy cai flash player tai day
Thứ năm, 24/04/14 15:25:47

Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực BVTV đã ban hành (2008 -2010)

(ppd - 08/07/2011)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC BVTV XÂY DỰNG NĂM 2007- 2008 -2009

STT

Tên Tiêu chuẩn quốc gia

Năm thực hiện

Chuyển đổi từ TCN

Xây dựng mới

Quyết định ban hành

1

Nguyên liêu và thành phẩm thuốc BVTV – Phương pháp thử tính chất lý hoá

2007

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8050: 2009 QĐ số 85/QĐ-BKHCN ngày 20/5/2009

2

Gạo – Xác định đa dư lượng thuốc BVTV- Phương pháp sắc kí khí

2007

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8049: 2009 QĐ số 85/QĐ-BKHCN ngày 20/5/2009

3

Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Cypermethrin - Phương pháp xác định hàm lượng và hoạt chất.

2008

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8143: 2009 QĐ số 1804/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2009

4

Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Cholothaonil- Phương pháp xác định hàm lượng và hoạt chất.

2008

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8145: 2009 QĐ số 1804/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2009

5

Pretilaclor -Phương pháp xác định hàm lượng và hoạt chất.

2008

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8144: 2009 QĐ số 1804/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2009

6

Rau: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Chlorothalonil – Phương pháp sắc kí khí

2008

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8318: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

7

Rau - Quả: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 2,4-D -Phương pháp sắc kí khí

2008

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8322: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

8

Chè: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Chlerpyrifos - Phương pháp sắc kí khí

2008

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8321: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

9

Rau -Quả: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Flusilazole - Phương pháp sắc kí khí

2008

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8323: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

10

Rau - Quả: xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Cymoxanil - Phương pháp sắc kí khí

2008

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8324: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

11

Rau - Qua: Xác định đa dư lượng thuốc BVTV - Phương pháp sắc kí khí

2008

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8319: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

12

Chè, cà phê -Xác định đa dư lượng hoạt chất thuốc BVTV – Phương pháp sắc kí lỏng - khối phổ

2008

XD mới

TCVN 8320: 2010 QĐ số 384/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2010

13

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Cartap – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8380: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

14

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Dimethoete – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8382: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

15

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất Hexaconazole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

chuyển đổi từ TCN

TCVN 8381: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

16

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Methomyl – Yêu câu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

XD mới

TCVN 8388: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

17

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất Flusilazole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

XD mới

TCVN 8386: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

18

Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Azadirachtin – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

XD mới

TCVN 8383: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

19

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất Propisochlor – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

XD mới

TCVN 8385: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

20

Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất Metominostrobin – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

XD mới

TCVN 8384: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

21

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất Isoxaflutole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

2009

XD mới

TCVN 8387: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC BVTV XÂY DỰNG NĂM 2007 - 2008 -2009-2010

1

Quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc BVTV phòng trừ sâu và nhện hại cây trồng

2007

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-1: 2009/BNNPTN

QĐ số 55/2009/TT-BNNPTNT

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế.

2007

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-2: 2009/BNNPTN

QĐ số 55/2009/TT-BNNPTNT

3

KDTV – Phư­ơng pháp kiểm tra các loại hạt xuất nhập khẩu và quá cảnh

2008

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-23:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

4

KDTV - Ph­ương pháp kiểm tra cây xuất nhập khẩu và quá cảnh

2008

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-22:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

5

KDTV – Phư­ơng pháp kiểm tra củ, quả XNK và quá cảnh

2008

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-21:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

6

Khảo ng hiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bọ xít hại lúa của các thuốc trừ sâu

2008

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-15:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

7

Khảo ng hiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh bạc lá hại lúa của các thuốc trừ bệnh

2008

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-14:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

8

Quy trình giám định rệp sáp vảy là đối tư­ợng KDTV của Việt Nam

2008

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-18:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

9

Quy trình KD côn trùng thiên địch nhập khẩu.

2008

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-16:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

10

Quy trình KD nhập khẩu giống cây có múi

2008

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-17:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

11

Quy chuẩn kỹ thuật xác định dịch hại kiểm dịch thực vật thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam

2008

XD mới

QCVN 01-20:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

12

Quy chuẩn về Quy trình khử trùng bằng phương pháp xông hơi .

2008

XD mới

QCVN 01-19:2010/BNNPTNT;

QĐ số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27.04.2010

13

Sinh vật gây hại cây trồng - phương pháp
điều tra phát hiện

2009

XD mới

QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

14

Cây thông và phi lao - phuơng pháp
điều tra phát hiện sinh vật gây hại

2009

XD mới

QCVN 01-37: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định bệnh cây hương lúa Balansia oryzeasative
Hashioka – là đối tượng KDTV của Việt Nam

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-33: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định tuyến trùng Ditylenchus dipsaci và

Ditylenchus destructor - là đối tượng KDTV của Việt Nam

2009

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-34: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định tuyến trùng Tuyến trùng Golobodera pallida ( Stone,1973) Bhrens,1975 và G.rostochinenesis – là đối tượng KDTV của Việt Nam

chuyển đổi từ TCN

QCVN 01-35: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về quy trình kiểm dịch nấm có ích trong khu cách ly KDTV

2009

XD mới

QCVN 01-32: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

19

Phân tích nguy cơ đối với dịch hại là cỏ dại từ nước ngoài vào Việt Nam

XD mới

QCVN 01-36: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ rầy hại lúa

XD mới

QCVN 01-29: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

21

Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ sâu đục thân hại lúa

XD mới

QCVN 01-30: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

22

Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ nhện gié ( Steneotarsonemus spinki Smiley) hại lúa

XD mới

QCVN 01-31: 2010/BNNPTNT; QĐ số 71/2010/TT-BNNPTNT

 

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thông báo tình hình dịch hại từ ngày 11/4 đến ngày 17/04/2014
Theo dõi và xử lý hiện tượng "lùn cây ngô"
Tạp chí Bảo vệ thực vật số 2 năm 2014
Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2014
Theo dõi và quản lí sâu năn (muỗi hành) hại lúa tại các tỉnh/thành phía Nam

TIN MỚITIN NỔI BẬTĐỌC NHIỀU